روابط تجاری | سایر فعالیتهای مدیران | نحوه کشف، افشا و کنترل تضاد منافع


 

سایر فعالیتهای مدیران

 

با توجه به ارتباط تنگاتنگ مشاور سرمایهگذاری آوای آگاه با کارگزاری آگاه و حضور نیروهای تحلیلگر اقتصادی و بازار سرمایه در شرکت مشاور سرمایهگذاری، آوای آگاه به عنوان بازوی تحلیلی و مشاورهای اصلی کلیه صندوقها و سبدهای کارگزاری آگاه محسوب میشود لذا یکی از مشتریان عمده خدمات مشاوره سرمایهگذاری، کارگزاری آگاه میباشد.

بنا بر آنچه گفته شد، اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی آوای آگاه به عنوان مشاور سمتهایی را در کارگزاری آگاه به عهده دارند:

نام و نام خانوادگی سمت در آوای آگاه سمت در کارگزاری آگاه
آقاي مهدی طحانی مدير عامل عضو هيئت مديره
آقای مهدي گودرزي رئيس هيئت مديره عضو هيئت مديره
آقای احسان رضاپور عضو هيئت مديره مشاور سازماندهی
آقای حسين صالحي عضو هيئت مديره مدير عمليات
آقای مصطفي بياتي عضو هيئت مديره مدير صندوق هاي سرمايه گذاري

جدای از موارد فوق، تا کنون مدیران و فعالان شرکت مشاور سرمایهگذاری آوای آگاه هیچگونه گزارشی مبنی بر فعالیت در سایر شرکتها و نهادهای مالی که ممکن است باعث بروز تضاد منافع برای شرکت یا مشتریان گردد به هیات مدیره ارائه نکردهاند.

 

 روابط تجاری | سایر فعالیتهای مدیران | نحوه کشف، افشا و کنترل تضاد منافع


 
صفحه اول | آوای آگاه | مشاوره سرمایه گذاری | اولویتهای کاری | ارتباط با ما

All Rights Reserved For avaye agah company By 2011
تمامی محتویات این سایت طبق قوانین نرم افزاری متعلق به شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه میباشد.