روابط تجاری | سایر فعالیتهای مدیران | نحوه کشف، افشا و کنترل تضاد منافع


 

نحوه کشف، افشا و کنترل تضاد منافع


الف) افشای تضادها

تمامی اعضای شرکت مشاور سرمایهگذاری آوای آگاه (مدیران و کارمندان) موظف هستند همه مواردی را که منطقا ممکن است استقلال عمل آنها را خدشهدار کنند و یا با وظایفشان در برابر مشتریان و همکارانشان تداخل داشته باشند افشا کنند. اعضای شرکت باید اطمینان حاصل کنند که این افشاگریها به زبانی ساده و بسیار شایسته بیان شوند و تمامی اطلاعات مربوط را در برگیرد.

معمولا تضاد منافع در بحث مدیریت سرمایهگذاری مطرح میشود. تضادها میتواند بین منافع مشتریان، منافع شرکت و منافع شخصی خود اعضا ایجاد گردد. مدیریت این تضادها در بخش سرمایهگذاری بسیار مهم است و به طرق مختلف میتواند صورت پذیرد. باید توجه داشت که تا هنگامی که این تضادها قابل اجتناب نیستند افشای آنها ضروری است زیرا مشتریان قادر خواهند اهداف و قصد توصیه های اعضا را بهتر درک کنند.

-          افشای تضادها به مشتریان

واضحترین تضاد منافع در صنعت سرمایه گذاری در روابط بین اعضا و شرکت مشاور با سهامداران عمده سهام به وجود میآید. این تضاد ممکن است بین وظایف  ما در قبال مشتری و وظایف ما در قبال سهامداران شرکت پیش بیاید. ممکن است که مشاور سرمایهگذاری به اطلاعاتی محرمانه در رابطه با یک سهم خاص دسترسی پیدا کند.

برای جلوگیری از ایجاد اینگونه تضادها به اعضای شرکت توصیه شده است که از هرگونه درگیری مستقیم و یا غیر مسقیم با یک سهم خودداری کنند؛ در غیر این صورت تمامی منافع شخصیشان باید بطور واضح اعلام شود.

-          افشای تضادها به شرکت

اعضای شرکت وظیفه دارند تمامی مواردی را که امکان دارد به تضاد منافع منتهی شود به شرکت گزارش دهند. هدف از این کار این است که شرکت به صورت ناخواسته قوانین را زیر پا نگذارد و یا درگیر برخورد انضباطی از سوی نهاد ناظر نشود. همچنین هر موردی که ممکن است در انجام وظیفه کامل هر عضو شرکت مانعی ایجاد کند باید به صورت دقیق به اطلاع شرکت برسد.

ب) اولویت معاملات

منافع مشتریان باید نسبت به منافع اعضای شرکت در اولویت قرار داشته باشد. حتی منافع کارمندان نسبت به منافع مدیران در معاملات انجام شده در اولویت قرار دارد.

اگر معاملهگران، مدیران پرتفوی و مشاوران سرمایهگذاری به اخلاقیات توجه کرده و تنها معاملاتی را ترتیب دهند که ضرری متوجه مشتری نشود و همچنین صرفا به منافع شخصی خود فکر نکرده و طبق قوانین عمل کنند در اینصورت تضاد منافعی در انجام معاملات به وجود نخواهد آمد. همچنین معاملهگران و مدیران پرتفوی نباید هیچگونه تفاوتی بین سبد یک مشتری معمولی و سبد یک مشتری که روابط دوستانهتری با آنها دارد قائل شوند.

ج) درآمدهای جانبی ناشی از ارجاع مشتریان

اعضای شرکت باید تمامی هزینهها، خسارتها و مزایایی را که در رابطه با ارائه خدمات از سایر شرکتها، موسسات و اشخاص حقیقی دریافت میشود، به نحوی شایسته به کارفرما و مشتریان خود اعلام کنند. افشای شایسته به این معنی است که اعضای شرکت، باید مشتری را قبل از ورود به هر نوع قرارداد، از مزایا و منافع مستقیم و غیرمستقیمی که آن قرارداد برای شرکت یا شخص آنها- اعم از نقدی و غیرنقدی- به همراه دارد  آگاه سازند.

 

 روابط تجاری | سایر فعالیتهای مدیران | نحوه کشف، افشا و کنترل تضاد منافع


 
صفحه اول | آوای آگاه | مشاوره سرمایه گذاری | اولویتهای کاری | ارتباط با ما

All Rights Reserved For avaye agah company By 2011
تمامی محتویات این سایت طبق قوانین نرم افزاری متعلق به شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه میباشد.